Obowiązki i prawa właścicieli lokali, którzy nie należą do spółdzielni mieszkaniowej

Prawo przewiduje sytuację, w której właściciele lokali nie są równocześnie członkami wspólnoty mieszkaniowej – ma to kluczowe znaczenie dla ustalenia kosztów, jakie muszą oni ponosić. Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych na osobach tych ciąży szereg zobowiązań:

- uczestniczą w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali,

- uczestniczą w kosztach wiążących się z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej,

- uczestniczą w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie i użytkowanie nieruchomości, które składają się na mienie spółdzielni i są przeznaczone do wspólnego korzystania przez wszystkich mieszkańców budynku lub osiedla.

Na właścicielach mieszkań spoczywa zatem obowiązek współuczestniczenia w kosztach, które zapewniają zarządcy możliwość sprawnego zarządzania budynkiem i mieniem spółdzielni. Opłaty zostają przez nich uiszczane na takich samych zasadach, na jakich wpłat dokonują inny mieszkańcy nieruchomości, którzy są członkami spółdzielni mieszkaniowej. Szczegółowe regulacje w tej kwestii – wysokość opłat, sposób ich wnoszenia, terminy wpłat – są ustalane zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego i statutem spółdzielni. Jedyna możliwość ich uniknięcia to brak wspólnej dla wszystkich mieszkańców budynku infrastruktury czy innych budynków, których spółdzielnia byłaby właścicielem.

Prawa właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni mieszkaniowych

Podstawowym obowiązkiem właścicieli mieszkań jest uczestniczenie w kosztach, jednak nie można zapominać, że posiadają oni swoje prawa. Spółdzielnia nie ma prawa ograniczać lub pozbawiać tych mieszkańców możliwości korzystania ze wspólnych dóbr, które są przez nich współfinansowane. W przypadku gdy nieruchomość wspólna przynosi przychody, spółdzielnia ma obowiązek pomniejszenia kosztów sumę dochodu. Skutkuje to zmniejszeniem opłat obciążających właścicieli mieszkań. Przysługuje im również prawo do uzyskania od spółdzielni kalkulacji wysokości opłat przedstawionej na piśmie. Powinna ona być zgodna z ustawą i statutem spółdzielni i pokazywać rzeczywiste oraz przewidziane koszty zarządzania i utrzymania budynku wspólnego. Odmowa przedstawienia takiego zestawiania kosztów jest uznawana za naruszenie praw właściciela lokalu.

Właściciele lokali, którzy nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej, mogą również korzystać z działalności społecznej, oświatowej oraz kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię – w tej kwestii istnieją jednak pewne ograniczenia, konieczne jest bowiem zawarcie umowy cywilnoprawnej.Krzysztof Raczyński

Jestem zapalony miłośnikiem motoryzacji. W obecnej chwili jestem studentem 4 roku dziennikarstwa.