Problem wywozu odpadów we wspólnocie mieszkaniowej

1 lipca 2013 roku to data wprowadzenia nowych przepisów, które zasadniczo zmieniają sposób gospodarowania śmieciami. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właśnie jednostki samorządu terytorialnego dokonują wyboru przedsiębiorcy, który będzie odpowiedzialny za wywóz odpadów. Zatem mieszkańcy nie będą już płacić wybranym firmom i podpisywać indywidualnych umów - obowiązuje ich opłata śmieciowa odprowadzana na rzecz gminy. Jej wysokość jest niezależna od ilości wyprodukowanych śmieci.

Ustalenie wysokości opłat

Obowiązek wyboru sposobu naliczenia opłat śmieciowych spoczywa na samorządach. Mogą je ustalić na podstawie liczby osób zamieszkujących lokal, powierzchni nieruchomości, ilości zużywanej przez mieszkańców wody. Mogą również wprowadzić opłatę ryczałtową – taką samą dla każdego lokalu mieszkaniowego. Decyzją gminy możliwe jest też zróżnicowanie opłat poprzez system ulg za segregację odpadów lub dopłat dla określonej grupy osób. Zebrane za wywóz śmieci środki będą trafiać bezpośrednio do gmin.

Obowiązki zarządcy budynku wielolokalowego

W nieruchomość będącej budynkiem wielolokalowym, w której ustanowiono odrębną własność lokali, możliwe są dwa rozwiązania - obowiązki właściciela nieruchomości mogą pełnić zarządzających nieruchomością wspólną lub właściciele poszczególnych lokali, w sytuacji braku wybranego zarządu. Pobieranie opłat, ich odprowadzanie oraz składanie odpowiednich deklaracji staje się obowiązkiem zarządcy nieruchomości.

Sytuacja spółdzielni mieszkaniowych w świetle nowych przepisów

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą być właścicielami nieruchomości lub jedynie sprawować w nich zarząd.

W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowione zostały spółdzielcze prawa do lokali, spółdzielnia mieszkaniowa jest jedynym ich właścicielem. Inaczej sytuacja przedstawia się w budynkach spółdzielczych, gdzie została ustanowiona odrębna własność przynajmniej jednego lokalu. Na mocy Ustawy o własności lokali spółdzielnia mieszkaniowa zarządza tego rodzaju budynkiem sprawując tak zwany zarząd powierzony. Status zarządcy może również uzyskać w przypadku zarządzania innymi nieruchomościami, należącymi do wspólnot mieszkaniowych.

Zmiany wprowadzone w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w każdej z tych sytuacji odpowiedzialnością za spełnienie wymogów ustawy obarczają spółdzielnie mieszkaniowe. Do ich obowiązków należy zatem składanie deklaracji w sprawie opłat śmieciowych, pobieranie należności od lokatorów i odprowadzanie uzyskanych środków.Przemysław Boroń

Na stronie przede wszystkim odpowiadam za elementy graficzne, ale także i coś na niej napiszę.