Rozliczenia finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Obowiązkiem każdego zarządcy jest przygotowanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności. Powinno ono zostać przedstawione właścicielom mieszkań do końca marca. Najistotniejszą częścią tego sprawozdania jest niewątpliwie rozliczenie finansowe i roczny plan gospodarczy

Koszty ponoszone przez właścicieli lokali

Na lokatorach ciążą dwa rodzaje zobowiązań finansowych:

- koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Regulowane są poprzez ustalone przez wspólnotę mieszkaniową zaliczki, wpłacane najczęściej na dwa odrębne rachunki bankowe. Na jednym gromadzone są fundusze przeznaczone na bieżące funkcjonowanie, drugi to fundusz remontowy.

- koszty związane z utrzymaniem ich lokali – należą do nich opłaty za media i usługi komunalne.

Zobowiązania te, nawet gdy za ich rozliczanie odpowiedzialny jest zarządca budynku, powinny być wyliczane oddzielnie. Zarząd jest tylko pośrednikiem pomiędzy właścicielami mieszkań a dostawcami mediów.

Przychody wspólnot mieszkaniowych

Przychodem są przede wszystkim zaliczki wnoszone przez właścicieli mieszkań. Środki te są księgowane w dwóch etapach:

- księgowanie analityczne – polega na prowadzeniu indywidualnych kont mieszkańców,

- księgowanie syntetyczne – środki dzielone są ze względu na rodzaj opłat, np.: zaliczka eksploatacyjna, centralne ogrzewanie, wywóz odpadów, fundusz remontowy.

Rozliczanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniową

Wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej oblicza się na podstawie wyników cząstkowych, na które składają się: wynik kosztów eksploatacji i remontów oraz koszty mediów.
Rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej tworzone jest w oparciu o poszczególne wyniki cząstkowe. Na tej podstawie wylicza się różnice pomiędzy wniesionymi zaliczkami i odpowiadającymi im kosztami. Rozliczenia dotyczą zarówno właścicieli poszczególnych lokali, jak również całej wspólnoty, na której wynik wpływają. W sytuacji, gdy koszty są niższe lub wyższe od wcześniej zaplanowanych i ujętych w planie gospodarczym, wspólnota zwraca nadwyżki lub podejmuje działania w celu pokrycia niedoborów.

Nieco inaczej wygląda rozliczenie środków zgromadzonych w ramach funduszu remontowego. Suma niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym nie zostaje rozliczona, ale zostaje odłożona i może być wykorzystania na remonty w kolejnych latach.

Roczny plan gospodarczy

Podstawą działań finansowych wspólnoty mieszkaniowej jest roczny plan gospodarczy. Zawarte się w nim planowane wydatki na kolejny rok, które dotyczą bieżącej eksploatacji nieruchomości wspólnej, remontów oraz dostarczenia mediów do poszczególnych lokali. W planie znaleźć się muszą również źródła przeznaczone na pokrycie wydatków, a więc ustalona wysokość zaliczek, wpłacanych przez właścicieli mieszkań. Opracowując plan, wspólnota bierze pod uwagę takie czynniki, jak: powierzchnia użytkowa lokali oraz ich liczba, rodzaj pomieszczeń (mieszkalne, użytkowe i garaże) oraz liczbę mieszkańców. Rozliczenie planu następuje zawsze po zakończeniu roku kalendarzowego, którego dotyczył.Przemysław Boroń

Na stronie przede wszystkim odpowiadam za elementy graficzne, ale także i coś na niej napiszę.