Parkingi we wspólnocie mieszkaniowej

Posiadacze własnych aut uważają za naturalne, że powinna istnieć możliwość zaparkowania ich w miejscu bezpiecznym i położonym jak najbliżej własnego mieszkania. Może to jednak prowadzić do konfliktów z sąsiadami, ale również konsekwencji prawnych, jeśli miejsce postoju samochodu narusza przepisy drogowe. Aby uniknąć tych problemów, wspólnoty mieszkaniowe często regulują kwestie związane z parkowaniem w okolicy podlegających im budynków.

Wydzielone miejsca postojowe

Regulacje dotyczącą parkingów zawarte są w odpowiednich rozporządzeniach – plany zagospodarowania każdej działki budowlanej oprócz budynków mieszkalnych powinny zakładać odpowiednią ilość miejsc postojowych oraz odpowiednie ich rozmieszczenie. Odległość od pomieszczeń mieszkalnych musi wynosić co najmniej 7 m – gdy mamy do czynienia z czterema stanowiskami; 10 m – w przypadku od pięciu do sześćdziesięciu stanowisk oraz aż 20 m gdy miejsc parkingowych jest więcej. Ich wymiary również zostały szczegółowo określone i w przypadku samochodów osobowych jest to co najmniej 2,3 m szerokości i 5 m długości. Dodatkowym wymogiem dla miejsc postojowych jest nawierzchnia utwardzona, ewentualnie gruntowa stabilizowana, oraz zapewnienie spadku, dzięki któremu możliwy będzie spływ wody.

Wewnętrzne regulacje wspólnot mieszkaniowych

Pomimo zapewnienia pewnej puli miejsc parkingowych często dochodzi do sytuacji, że ich liczba nie jest wystarczająca. Rodzi to szereg problemów i konfliktów między mieszkańcami, swoje rozwiązania często próbują też wprowadzać wspólnoty mieszkaniowe. Podejmowane uchwały nie rozwiązywały jednak sytuacji ze względu na trudności w egzekwowaniu ustalonych zasad. Wspólnoty mieszkaniowe mają w tym przypadku ograniczoną możliwość wpływania na działania mieszkańców, przede wszystkim ze względu na niemożność stosowania sankcji za działanie niezgodne z zaproponowanym regulaminem. Potwierdzają to orzecznictwa sądów – przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.05.2009 roku (sygn. akt VI ACa 1124/08). W związku z niestosowaniem się do przyjętej uchwały wspólnota mieszkaniowa zdecydowała się na wprowadzenie opłat karnych, a sposobem na ich wyegzekwowanie stały się blokady zakładane na koła. Sąd Apelacyjny wydając wyrok podkreślił, że do ich zakładania upoważnione są jedynie policja i straż miejska.

Nowe możliwości rozwiązania problemów z miejscami parkingowymi pojawiły się w 2010 roku. Od 4.09.2010 roku obowiązuje bowiem nowelizacja Prawa o ruchu drogowym – na jej podstawie możliwe jest egzekwowanie przepisów również w przypadku dróg wewnętrznych. Ustanowienie przez wspólnotę mieszkaniową strefy ruchu oraz jej odpowiednie oznaczenie, niesie za sobą możliwość karania kierowców parkujących w sposób niewłaściwy bądź poza wyznaczonymi do tego miejscami. Każdy taki przypadek będzie wiązał się z interwencją straży miejskiej lub policji.

Bardziej restrykcyjnym rozwiązaniem, na które decydują się niektóre wspólnoty mieszkaniowe, jest przyjęcie uchwały, na mocy której konkretne miejsca parkingowe zostają przydzielone poszczególnym lokalom mieszkalnym. W celu wyegzekwowania ustaleń stasuje się wówczas zamykane na klucz blokady parkingowe.Eryk Malaskat

Obecnie jestem studentem Zarządzania Nieruchomościami w WSB we Wrocławiu. Stronę tę, jak pozostali moi koledzy prowadzę hobbystcznie.