Ruch na drogach dojazdowych i wewnątrz nieruchomości

Drogi prowadzące do nieruchomości, znajdujące się wewnątrz osiedli, nie mogą być utrzymywane czy remontowane przez gminy. Również ich oznakowanie i organizacja ruchu leżą w tym przypadku w gestii zarządcy nieruchomości. Może to wiązać się z pewnymi wątpliwościami i problemami organizacyjnymi.

Regulacja ruchu

Większość dróg stanowiących dojazd do nieruchomości to drogi wewnętrzne, które nie podlegają przepisom o ruchu drogowym. Rodzi to problemy z egzekwowaniem prawidłowych zachowań kierowców i aby zapobiec takim problemom, najczęściej zarządcy decydują się na oznaczenie ich znakami D-52 - „strefa ruchu” lub D-40 - „strefa zamieszkania”. Skutkuje to obowiązkiem traktowania ich jak każdej innej publicznej drogi i kierowanie się kodeksem drogowym.

Ruch pieszych

W okolicach bloków czy budynków mieszkalnych bywa on szczególnie wzmożony. Warto więc, by mieszkańcy zachowywali ostrożność, poruszali się po chodnikach bądź drogach dla pieszych. Ustanowienie strefy zamieszkania daje im jednak znacznie większe prawa, a obowiązek wzmożonej uwagi przerzuca na kierowców. W tej strefie pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem. Należy pamiętać, że te udogodnienia nie dotyczą strefy ruchu.

Prędkość pojazdów

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię dozwolonej prędkości. Na obszarze zabudowanym prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów w godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h. W godzinach 23.00–5.00 dopuszczalna prędkość jest nieco wyższa - 60 km/h. Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne, należy zwrócić szczególną uwagę na ich oznaczenie – jeśli stanowią strefę ruchu, wówczas dopuszczalna prędkość wynosi jedynie 20 km/h.

Obowiązki zarządcy w kwestii organizacji ruchu

W przypadku dróg niepublicznych zarządcą drogi jest jej właściciel – osoba fizyczna, prawna, a w przypadku dróg dojazdowych znajdujących się wewnątrz osiedli wspólnota mieszkaniowa. Często mogą pojawiać się wątpliwości w sytuacji krzyżowania się różnego rodzaju dróg, którymi zarządzają różne organy – należy pamiętać, że ostatecznie projekt organizacji ruchu zatwierdza wówczas organ właściwy dla drogi wyższej kategorii.

Zarządca ma możliwość opracowanie i wprowadzenia projektu organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, które nie są strefami ruchu albo strefami zamieszkania, ale nie jest to dla niego działanie obligatoryjne. Wszelkie czynności na tego rodzaju drogach mają charakter właścicielski - cywilnoprawny.

Uregulowanie ustawowe, związane ze statusem dróg wewnętrznych, pociągają za sobą jeszcze inne, istotne konsekwencje. Do zadań gmin należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, jednak drogi wewnętrzne stanowią wyjątek – gminom nie wolno finansować dróg wewnętrznych, położonych na cudzym gruncie ani ponosić kosztów ich remontu. Nie ma tu znaczenia fakt, że spełniają funkcję dróg dojazdowych do posesji i służą mieszkańcom.Krzysztof Raczyński

Jestem zapalony miłośnikiem motoryzacji. W obecnej chwili jestem studentem 4 roku dziennikarstwa.